પેઢી દ્વારા પ્રકાશિત વર્તમાનમાં ઉપલબ્ધ સાહિત્યની સૂચિ

1. પેઢીનો ઇતિહાસ ભાગ-1 (ગુજરાતી)₹50
2. પેઢીનો ઇતિહાસ ભાગ-2 (ગુજરાતી)₹50
3. શત્રુંજય ટૂક (પરિચય પુસ્તિકા) (ગુજરાતી)₹2
4. શત્રુંજય પ્રતિષ્ઠા અહેવાલ (ગુજરાતી)₹15
5. પાલીતાણા (ફોટોસેટ)₹50
6. રાણકપુર (ફોટોસેટ)₹50
7. પાલીતાણા, તારંગા, ગિરનાર, રાણકપુર(પોસ્ટર્સ)₹30
8. શ્રી રૂષભદેવ ભગવાનના ફોટોસેટ₹30
9. ત્રિભુવનતિલક શ્રીરાણકપુર તીર્થ (ગુજરાતી)₹60
10. તારંગા તીર્થ (ગુજરાતી)₹60
11. ખંભાતના જિનાલય (ગુજરાતી)₹200
12. પાટણના જિનાલય (ગુજરાતી)₹250
13. સુરતના જિનાલય (ગુજરાતી)₹250
14. વડોદરાના જિનાલય (ગુજરાતી)₹300
15. પાલીતાણા શત્રુંજય (મોટુ પોસ્ટર)₹100
16. રાણકપુર તીર્થ-વામા કોમ્યુનીકેશન વાળી નાની બુક
( English, ગુજરાતી, हिन्दी)
₹100 પ્રત્યેકના
17. રાણકપુર તીર્થ-વામા કોમ્યુનીકેશન વાળી મોટી બુક
(English, ગુજરાતી, हिन्दी)
₹1800 પ્રત્યેકના
18. राणकपुर परिचय (सचित्र हिन्दी पुस्तिका )₹20
19. રાણકપુર તીર્થ DVD.( English, ગુજરાતી, हिन्दी)₹200 પ્રત્યેકના
20. તારંગા તીર્થ (સચિત્ર પરિચય પુસ્તક)₹૩૦
21. કુંભારીયાજી તીર્થ (સચિત્ર પરિચય પુસ્તક)₹૩૦
22. શેરિસાતીર્થ ​(સચિત્ર પરિચય પુસ્તક)₹૩૦
23. તારંગાતીર્થ​ DVD ​(હિન્દી)₹2૦૦

પેઢી દ્વારા ભૂતકાળમાં પ્રકાશિત પણ વર્તમાન અનુપલબ્ધ સાહિત્યની સૂચિ

1. જેમ્સ બર્ગેસનું વોલ્યમ (અપ્રાપ્ય) ( English)₹500
2. જૈન તીર્થ સર્વસંગ્રહ ભાગ 1-2-3 (ગુજરાતી)_
3. ભક્તિ અને કલાના સંગમનું તીર્થ, રાણકપુર_
4. જૈન તીર્થસ્થાનોનો નકશો (કેનવાસ ઉપર)₹15
5. જૈન તીર્થસ્થાનોનો નકશો (કાગળ ઉપર)₹8
6. રાણકપુરતીર્થની (પરિચય પુસ્તિકા) (English, ગુજરાતી, हिन्दी)₹10
7. તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર ભાગ 1-2 (हिन्दी)₹100
8. તારંગા (ફોટોસેટ)₹15
9. ગિરનારજી (ફોટોસેટ)₹ 50
10. રાણકપુર મોટું પોસ્ટર₹30
11. રાણકપુર નાનું પોસ્ટર₹15
12. રાજનગરના જિનાલયો (ગુજરાતી)₹150
13. ઉજ્જયંતગિરિ(ગિરનાર તીર્થ) (ગુજરાતી)₹60
14. કુંભારીયા તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
15. મેવાડ તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
16. વરકાણા તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
17. જૈસલમેર તીર્થ (ગુજરાતી)₹45
18. આબુ દેલવાડા તીર્થ (ગુજરાતી)₹100
19. તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર ભાગ 1-2 (हिन्दी)₹100
20. સિદ્ધ હેમચંદ્ર વ્યાકરણ (સંસ્કૃત)₹17
21. Sri Kumbharia (English)₹1000

મેગેઝીન ડાઉનલોડ

पत्रिका डाउनलोड

પુસ્તકો/Books