શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી પેઢીને જોઈએ છે

શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી પેઢી (ધાર્મિક ધર્માદા ટ્રસ્ટ)

‘સહુને આનંદ સહુનુ કલ્યાણ’
“શ્રેષ્ઠી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભવન”

25, વસંતકુંજ, નવા શારદા મદિર રોડ,
પાલડી,અમદાવાદ – 380007