અન્ય પ્રવૃત્તિઓ/

Other Activities

શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી હસ્તક ચાલતા જીર્ણોદ્ધાર વગેરે કાર્યો

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૪થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ સુધીના પૂરા થયેલા હિસાબી વર્ષમાં શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીએ કુલે ૫૨(બાવન) દેરાસરોના જીર્ણોદ્ધારનો લાભ લીધો હતો તથા ૧૭ જેટલા નવનિર્મિત જિનાલયોમાં લાભ લીધો હતો.

પેઢી હસ્તકના વહીવટવાળા તીર્થો જેવા કે પાલીતાણા, જૂનાગઢ, તારંગા, શેરિસા, કુંભારિયાજી, રાણકપુર તથા મૂછાળા મહાવીર તથા મક્ષીજી ખાતે વિવિધ નિર્માણ કાર્યો અને જીર્ણોદ્ધાર વગેરેની પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે.

પેઢીએ અમદાવાદ ખાતેના હઠીસિંહ ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી ધર્મનાથ સ્વામી જૈન દેરાસર, અચલગઢ (માઉન્ટઆબૂ) ખાતે શેઠ અચલસિંહ અમરશીની જૈન શ્વે. પેઢી તથા અમદાવાદના શાંતિનાથ જિનાલય ટ્રસ્ટ (સોદાગરનીપોળ) ખાતેના દેરાસરોના જીર્ણોદ્ધારમાં લાભ લીધો છે.

અન્ય તીર્થોમાં ચાલતા કાર્યો

ગિરનારજી

જય તળેટીની નવ દેરી ઘડવાનું કામ ચાલી રહેલ છે.

શ્રી દિક્ષા કલ્યાણની દેરી અને શ્રી કેવળજ્ઞાન કલ્યાણકની દેરીના જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય પૂર્ણ થયેલ છે.

ગિરનારજી ઉપર શ્રી કુમારપાળ જિનાલય અને શ્રી સંગ્રામ સોની જિનાલયના જિર્ણોદ્ધારનું કામ ચાલુ છે.

કુંભારિયાજી

શ્રી માણિભદ્રવીર દેરી અને શ્રી અંબિકાદેવીની દેરીનું નિર્માણ ચાલી રહેલ છે. છજા સુધીનું કામ થયેલ છે.

મૂછાળા મહાવીર

ભમતીની દેરીઓ અને રંગમંડપના જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય ચાલી રહેલ છે.

વિશિષ્ટ સહયોગ

(1) શ્રી જૈન શ્વેતાંબર સોસાયટી, સમ્મેત શિખર

(2) શ્રી શૌરીપુર જૈન તીર્થ ટ્રસ્ટ, શૌરીપુર

(3) શ્રી હઠીસિંહ કેસરીસિંહ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ

(4) શ્રી ઉમતા જૈન શ્વે. મૂ. પૂ. સંઘ- ઉમતા

આ સંઘોને જીર્ણોદ્ધાર માટે શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી તરફથી વિશિષ્ટ સહયોગ આપવામાં આવ્યો હતો.