<p>મુખ્ય દેરાસરનો પ્રવેશદ્વાર</p>

મુખ્ય દેરાસરનો પ્રવેશદ્વાર

<p>મક્ષી તીર્થની પેઢી</p>

મક્ષી તીર્થની પેઢી

<p>દેરાસર પ્રવેશદ્વાર</p>

દેરાસર પ્રવેશદ્વાર

<p>ઝરૂખામય પ્રદક્ષિણા પથ</p>

ઝરૂખામય પ્રદક્ષિણા પથ

<p>દેરાસરના શિખર ઉપર લહેરાતી ધજા</p>

દેરાસરના શિખર ઉપર લહેરાતી ધજા

<p>વિશાળ પ્રદક્ષિણાપથ</p>

વિશાળ પ્રદક્ષિણાપથ

<p>દેરાસરનો કલાત્મક ઝરૂખો</p>

દેરાસરનો કલાત્મક ઝરૂખો