યોજનાઓ

કાયમી તિથિઓ  
શ્રી સર્વસાધારણ 5,000/-
શ્રી દેરાસર સાધારણ 3,000/-
શ્રી પૂજા પ,000/-
શ્રી આંગી પ,000/-
શ્રી અખંડદિવા 1,100/-
શ્રી ઉકાળેલા પાણી 1,111/-