ધર્મશાળા તથા ભોજનશાળા

ધર્મશાળા 24 નવા બ્લોક, 18 સેમીબ્લોક
ભોજનશાળા છે. પરંતુ તેનો વહીવટ અન્ય ટ્રસ્ટ કરે છે.