મૂળનાયક પ્રભુજીની પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ વૈશાખ સુદ-10
જન્મ કલ્યાણકનો દિવસ    પોષ દશમી