સંપર્ક

 
શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી

મુ.પો. તારંગા ટેમ્પલ, પીન- 384 350

જિ. મહેસાણા, ગુજરાત

ફોન નં. 02761 295271

(મો) 928000612