તારંગા તીર્થના સમીપના અન્ય તીર્થો
સંભવનાથ આરાધના કેન્દ્ર 09 કી.મી. ફોન નં. 02761-292956
વડનગર 38 કી.મી. ફોન નં. 02761-222337
વાલમ 55 કી.મી. ફોન નં. 02765-285043
કુંભારિયા 61 કી.મી. ફોન નં. 0749-262178
અંબાજી 59 કી.મી. ફોન નં.
તારંગા અને મુખ્ય શહેરો વચ્ચેનું અંતર
અમદાવાદ  ૧૩૬ કી.મી.
મહેસાણા(વાયા વીસનગર)  ૭૩ કી.મી.
વીસનગર(વાયા વડનગર)  ૪૮ કી.મી.
ગાંધીનગર(વાયા ગોજારીયા)  ૧૦૯ કી.મી.
આબૂરોડ(વાયા અંબાજી ) ૭૨ કી.મી.
અંબાજી (વાયા દાંતા-ભવાનગઢ) ૫૨ કી.મી.
 હિંમતનગર(વાયા અંબાજી) ૭૭ કી.મી.
 પાલનપુર(વાયા અંબાજી ) ૬૦ કી.મી.