વર્ષગાંઠ

મૂળનાયક શ્રી અજીતનાથ ભગવાનની વર્ષગાંઠ આસો સુદ- ૧૦ (દશેરા)ના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે.