અમદાવાદથી કુંભારીયાજી તીર્થનું અંતર
(વાયા હિંમતનગર) 180 કિ.મી.
 (વાયા મહેસાણા) 200 કિ.મી.
કુંભારીયાજીથી આજુબાજુના તીર્થો 
અંબાજી 2 કિ.મી
મોટા પોસીના 30 કિ.મી.
નાના પોસીના 50કિ.મી
તારંગાજી 55 કિ.મી.
ઇડર 60 કિ.મી.
પાલનપુર 60 કિ.મી.
આબુરોડ 22 કિ.મી.
માઉન્ટઆબુ 50 કિ.મી.
પાવાપુરી તીર્થ 70 કિ.મી.