યોજનાઓ

કાયમી તિથિઓની વિગત 
શ્રી સર્વસાધારણ કાયમી તિથિ રૂા.5,000/-
શ્રી દેરાસર સાધારણ કાયતી તિથિ રૂા.3,000/-
શ્રી દેરાસર આંગી કાયમી તિથિ રૂા.5,000/-
શ્રી અખંડ દિપક કાયમી તિથિ રૂા.1,100/-
શ્રી ઉકાળેલા પાણી કાયમી તિથિ રૂા.1,111/-
શ્રી ભોજનશાળા (1 ટંક) કાયમી તિથિ રૂા.5,000/-
શ્રી નવકારશી રૂા.3,000/-