ધર્મશાળા તથા ભોજનશાળા

મહત્વપૂર્ણ સૂચના

કુંભારિયાજી તીર્થ ખાતે હાલમાં મોટા પાયે ધર્મશાળા, ભોજનશાળા વગેરેનું પુનર્નિર્માણનું કામ ચાલતું હોવાથી આ સગવડતાઓ ઉપલબ્ધ નથી