વર્ષગાંઠ

મૂળનાયક નેમિનાથ ભગવાનની વર્ષગાંઠ મહાસુદ-5ના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે.