તીર્થની યોજનાઓ

કાયમી તિથિઓની વિગત

શ્રી સર્વસાધારણ કાયમી તિથિ                           રૂા.5,000/-

શ્રી દેરાસર સાધારણ કાયતી તિથિ                       રૂા.3,000/-

શ્રી દેરાસર આંગી કાયમી તિથિ                          રૂા.5,000/-

શ્રી અખંડ દિપક કાયમી તિથિ                           રૂા.1,100/-

શ્રી ઉકાળેલા પાણી કાયમી તિથિ                         રૂા.1,111/-