મૂળનાયક ભગવાનનો પ્રતિષ્ઠા દિવસ વૈશાખ સુદ-૮  વર્ષગાંઠ તરીકે ઉજવાય છે.