રાણકપુર આજુબાજુના તિર્થો

મૂછાળા મહાવીર ૦૨૯૩૪-૨૮૪૦૫૬ ૨૧ કિ.મી.
નાડોલ ૦૨૯૩૪-૨૪૦૦૪૪ ૪૦ કિ.મી.
નાડલાઇ ૦૨૯૩૪-૨૮૨૪૨૪ ૨૬ કિ.મી.
વરકાણા ૦૨૯૩૪-૨૨૨૨૫૭ ૩૨ કિ.મી.
સાદડી ૦૨૯૩૪-૨૮૫૦૧૭ ૯ કિ.મી.
કુંભલગઢ   ૧૧૦ કિ.મી.
ઘાણેરાવ ૦૨૯૩૪-૨૮૪૦૨૨-૧૩ ૧૮ કિ.મી.
ઉદયપુર ૦૨૯૪-૨૪૨૦૪૬૨ ૯૩ કિ.મી.
પાલી ૦૨૯૩૨-૨૨૧૯૨૯/૨૨૧૭૪૭ ૮૮ કિ.મી.
ફાલના ૦૨૯૩૮-૨૩૩૧૦૯ ૪૦ કિ.મી.
સિરોહી     ૦૨૯૭૨-૨૩૦૬૩૧ ૯૪ કિ.મી.