રાણકપુર તીર્થની યોજનાઓ

તીર્થની સ્કીમો 
1. અક્ષયતૃતીયા વિશાખ સુદ-3 વરસીતપ પારણા મૂડી ફંડ ખાતે 10,000/-
2. ફાગણસુદ-5 મંદિર વર્ષગાઠ દિવસ ફંડ ખાતે 10,000/-
3. કારતક સુદ-15 સ્વામી વાત્સલ્ય ફંડ ખાતે 10,000/-
4. ભોજનશાળા નિભાવ ફંડ ખાતે 25,000/-
5. ભોજનાશાળા કાયમી તિથિ ખાતે 1 ટંકના 05,000/-
6. નવકારશી કાયમી તિથિ ખાતે 03,000/-
7. દેરાસરની સાધારણ કાયમી તિથિ ખાતે 03,000/-
8. સર્વસાધારણ કાયમી તિથિખાતે 05,000/-
9. ઉકાળેલા પાણીની તિથિખાતે 01,111/-