શ્રી રાણકપુર તીર્થ મૂળનાયક ભગવાનની માહિતી (વર્ષગાંઠ)

મૂળનાયક દાદાની વર્ષગાંઠ કે પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ ફાગણ સુદ-5
મુખ્ય ધજા શેઠ ધરણાશાહના વંશજો તરફથી ચઢાવવામાં આવે છે. અને બાકીની ધજાઓ પેઢી તરફથી ચઢાવાય છે.
મૂળનાયક ભગવાનનો જન્મ કલ્યાણક ફાગણ વદ-8
મૂળનાયક ભગવાનનો નિર્વાણ કલ્યાણક પોષ વદ-13