સંપર્ક

શેઠ દેવચંદ લક્ષ્મીચંદ, જૂનાગઢ ઉપર કોટ રોડ, બાબુનો વંડો, જગમાલ ચોક, જુનાગઢ-362001. 0285 2650179
મેનેજરશ્રી (મોબાઈલ) 9428000611
જૂનાગઢ – તળેટી 0285 2620059
ગીરનારજી 0285 2902754
નેમીજીન ધર્મશાળા 0285 2620251
અજાહરા તીર્થ ૦૨૮૭૫-૨૨૨૨૩૩
ગીરનાર દર્શન​ 0285-2657199
કચ્છીભવન​ 0285-295071