શ્રી ગિરનારજી તીર્થ સમીપના અન્ય તીર્થો

શ્રી ચોરવાડ તીર્થ

શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ જૈન દેરાસર

મુ. ચોરવાડ- 342250

જી- જુનાગઢ

ફોન નં. 02734- 267320

શ્રી વંથલી તીર્થ

શ્રી શિતલનાથ ભગવાન જૈન શ્વે. મંદિર

શ્રી વંથલી તપાગચ્છ જૈન સંઘ,

આઝાદ ચોક, મુ. વંથલી- 362610

જિ. જૂનાગઢ

ફોન નં. 028272- 222264

શ્રી અજાહરા તીર્થ

શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથ પંચતીર્થ જૈન પેઢી

મુ. અજાહરા

પો. દેલવાડા- 362510

જી- જૂનાગઢ

શ્રી ઉનાતીર્થ

શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથ જૈન પેઢી

વાસા ચોક, મુ. ઉના- 362560

જિ.જૂનાગઢ

ફોન નં.0285-22223

શ્રી દેલવાડા તીર્થ

શ્રી અજાહરા પાર્શ્વનાથ પંચતીર્થ જૈન પેઢી

વાસા ચોક મુ.દેલવાડા - 365510

વાયા-ઉના,

જિ.જૂનાગઢ

ફોન નં. 02885-22223

શ્રી પ્રભાસપાટણ તીર્થ

શ્રી પ્રભાસપાટણ જૈન શ્વે.મૂ. સંઘ

જૈન દેરાસરની શેરી ,

મુ.પ્રભાસપાટણ- 362268

જિ. જૂનાગઢ

ફ઼ોન નં.- 02876-231638

શ્રી વેરાવળ તીર્થ

શ્રી જૈન શ્વે.મૂર્તિ. જૈન સંઘ, માયલાકોટ

મુ. વેરાવળ-362265

જી.જુનાગઢ

ફોન નં. 0287-22138

શ્રી દીવતીર્થ

અજાહરા પાર્શ્વનાથ પંચતીર્થ જૈન પેઢી,

મુ. દીવ – 362520

વાયા-ઉના,

જિ, જુનાગઢ

ફોન નં. 02875-222233