યોજનાઓ


દાનની યોજનાઓ :  1. રૂ।. 51,00,000 – આપનાર દાતાનું નામ તળેટી યાત્રિકભવન ઉપર લખવામાં આવશે.
                                    2. રૂ।. 11,00,000 – આપનાર દાતાનું નામ સાધુ ભગવંત માટે ઉપાશ્રય ઉપર લખવામાં આવશે.

 

કાયમી તીથીઓ :  શ્રી સર્વ સાધારણ 5000/-
  શ્રી પૂજા-ગિરનાર 2000/-
  શ્રી આંગી-ગિરનાર 2000/-
  શ્રી અખંડદીવો-ગિરનાર 500/-
  શ્રી ઉકાળેલ પાણી 1111/-
  શ્રી તળેટી ભાતા તીથી 3000/-
  શ્રી આંગી (તળેટી) 2000/-
  શ્રી પૂજા (તળેટી) 2000/-
  શ્રી સાધારણ (ગામ દેરાસર) 3000/-
  શ્રી આંગી (ગામ દેરાસર) 2000/-
  શ્રી પૂજા (ગામ દેરાસર) 2000/-
  શ્રી અખંડદીવો (ગામ દેરાસર) 500/-