શ્રી ગિરનાજીતીર્થની ધર્મશાળાઓ

શ્રી ગિરનારજી તીર્થ
શ્રી દેવચંદ લક્ષ્મીચંદ ટ્રસ્ટ, જૈન ધર્મશાળા જગમાલ ચોક, બાબુનો વંડો, ઉપરકોટ રોડ જૈન ધર્મશાળા મુ.જૂનાગઢ- 362001 ફોન નં. 0285-2650179(પેઢી) 2620059 શેઠીયાની ધર્મશાળા-2220059
કુંવરબાઇ જૈન ધર્મશાળા
ફોન નં. 2679916 શ્રી નેમિજિન યાત્રીક ભવન ગિરનાર તળેટી, ગિરનાર- જુનાગઢ ફોન નં. 0285-2620251