મુળનાયક ભગવાનની માહીતી (વર્ષગાંઠ)

નેમિનાથ ભગવાનની વર્ષગાંઠ મહા સુદ ૫ છે.

આજ રોજ ધજા ચઢવવામાં આવે છે.