પાલીતાણા તીર્થ - સંપર્ક

શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી, રજની શાંતિ માર્ગ, પાલીતાણા – 364270.
ઓફીસ 02848 253656
  02848 252148
Fax-મેનેજરશ્રી 02848 243348
ભાતાઘર (તળેટી) 02848 252581
પાંચ બંગલા ઘર્મશાળા (તળેટી) 02848 252476
માહિતિ કેન્દ્ર (તળેટી) 02848 253348
મેનેજરશ્રી (મોબાઈલ) 94264-75622
સહાયક મેનેજર (મોબાઇલ) 94280-00615
ગિરિરાજ (પર્વત ઉપર) 02848 294312
ગિરિરાજ-ઇન્સપેક્ટર (મો). 98250-71866
  98250-71966